Privacy statement voordekunst

De diensten onder de naam ‘voordekunst’ worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna:‘voordekunst’). De bepalingen in dit Privacy Statement gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten van voordekunst. Voordekunst neemt de privacy van de gebruikers serieus en gaat zorgvuldig om met (persoons-)gegevens.

Voordekunst heeft dit Privacy Statement opgesteld om jou, als gebruiker te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot het verzamelen,gebruiken en op andere wijzen verwerken van (persoons-)gegevens die voordekunst verkrijgt van gebruikers (waaronder zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) en van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van voordekunst. Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1 Identiteit van Stichting voordekunst & de Diensten

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting voordekunst, gevestigd en kantoorhoudend aan de Lauriergracht 39 (1016 RG) te Amsterdam. Onder ‘Diensten’ wordt in dit Privacy Statement verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische en digitale diensten die voordekunst aanbiedt, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de op de website van voordekunst opgesomde diensten, inclusief de mobiele versies daarvan, en alle digitale applicaties.

Artikel 2 Informatie die voordekunst verzamelt en verwerkt

Gebruikersaccount

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten maakt de (beoogde) Projectmaker een Gebruikersaccount aan via de website www.voordekunst.nl. De (beoogde) Projectmaker dient daartoe (bedrijfs-)naamgegevens, e-mailadres, adresgegevens en identificatiegegevens (KvK-uittreksel en/of kopie ID) te verstrekken. Om een Donatie te kunnen doen en gebruik te kunnen maken van de Diensten maakt een Donateur een Gebruikersaccount aan via de website www.voordekunst.nl. De Donateur verstrekt minimaal een e-mailadres en een weergavenaam /echte naam. Bovenstaande gegevens heeft voordekunst nodig om de Diensten te kunnen uitvoeren en de Gebruikersaccounts te kunnen beheren. Indien u op een later moment gegevens toevoegt of wijzigt, zullen deze door voordekunst verwerkt worden om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Donateurs kunnen een publiek profiel aanmaken, waarop nadere persoonsgegevens en foto’s kunnen worden geplaatst zodat andere gebruikers daarvan kennis kunnen nemen. Een gebruiker kan deze gegevens in het Gebruikersaccount aanmaken en wijzigen in de sectie ‘Instellingen’ van de Website. Een gebruiker kan een Gebruikersaccount laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@voordekunst.nl. Alle aan de Gebruikersaccount verbonden informatie zal dan van de Website worden verwijderd. voordekunst is gerechtigd een back up van het verwijderde account in haar systeem te behouden.

Donatieovereenkomst

Donateurs die in het kadervan een Donatieovereenkomst met een Projectmaker een (symbolische)tegenprestatie willen ontvangen van de Projectmaker, verstrekken hun naam en adresgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de Donatieovereenkomst tussen de Donateur en de Projectmaker. Posts op de Website Content (waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden) die de gebruiker op de Website plaatst, wordt verbonden aan het Gebruikersaccount van deze gebruiker. Uitsluitend de gebruiker (niet voordekunst) is verantwoordelijk voor de Content die de gebruiker zelf toegankelijk maakt en deelt via deWebsite. Gebruikers dienen zich te realiseren dat Content die zij zelf plaatsen en delen op de Website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat voordekunst.nl daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend)zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het plaatsen en delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te laten functioneren en te beveiligen, verzamelt voordekunst mogelijk automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de diensten. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het door u gebruikte type browser en computersysteem, uw accountnummer, de door u bezochte pagina’s en eventuele aanwezige cookies.

Artikel 3 Doel van de informatieverzameling

Voordekunst verzamelt(persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het verbeteren van deDienstverlening door voordekunst;
  2. Het kunnen uitvoeren van de Diensten van voordekunst en het door de Projectmaker kunnen uitvoeren van de Donatieovereenkomst tussen de Projectmaker en Donateur,waaronder het controleren van de betalingen;
  3. Het beheren en beveiligen van uw Gebruikersaccount;
  4. Het controleren van de technische functionaliteit van de Website en de Diensten;
  5. U (per e-mail) informeren en op de hoogte houden van aanbiedingen van voordekunst en nieuws over voordekunst en haar Diensten.

Zonder de verwerking van de genoemde (persoons-)gegevens kan voordekunst de Diensten niet uitvoeren.Tegelijk kan voordekunst met de gegevens de Diensten ook blijven verbeteren en kan zij de Diensten beter laten aansluiten op jouw persoonlijke voorkeuren,bijvoorbeeld door de uit de ‘cookies’ (zie artikel 4) verkregen informatie te combineren met je gebruikersprofiel. IP-adressen worden verzameld om misbruik te voorkomen en ter beveiliging van de Diensten.

Gegevens worden mogelijk ook gebruikt voor statistische doeleinden, welke ook inzichtelijk zijn voor leveranciers van voordekunst of overige derden. Hierbij worden de gegevens uiteraard eerst geanonimiseerd, het betreft (uitsluitend) ‘gekwantificeerde gegevens’. voordekunst houdt je geregeld per e-mail op de hoogte van aanbiedingen van haar eigen Diensten die wellicht interessant voor jou zijn. Wil je deze e-mails niet(meer) ontvangen, dan kun je je afmelden via info@voordekunst.nl of via de afmeldlink in de e-mails die je van voordekunst ontvangt.

Artikel 4 Cookies en Google Analytics

Cookies

De Diensten van voordekunst maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijfvan uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Voordekunst gebruikt functionele cookies, bijvoorbeeld om het inloggen op de Website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden. Het gebruik van deze functionele cookies is voor het juist functioneren van de diensten strikt noodzakelijk. Voor het ontvangen van informatie over het gebruik van de voordekunst-website(s) door haar bezoekers, dit met het oog op het optimaal laten functioneren van de website, kan voordekunst gebruik maken van Google Analytics. Deze informatie kan door de genoemde diensten aanbieder aan derden worden verschaft indien die aanbieder daartoe wettelijk verplicht worden, voordekunst heeft daar geen invloed op.

Op de voordekunst-website(s) bestaat de mogelijkheid om artikelen te promoten of te delen middels de diensten van Facebook Inc en Twitter Inc. Voor informatie over het gebruik van cookies in het kader van die dienstverlening wordt verwezen naar de privacyverklaring van de genoemde dienstenaanbieders. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om cookies van je harde schijf te verwijderen.Daarnaast kun je je browser zo instellen dat de cookies automatisch verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van je browser. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kun je echter wellicht niet alle mogelijkheden van de voordekunst-Diensten benutten.

Bij je eerste bezoek aan de voordekunst-website(s) wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Mocht je gebruik maken van meerdere browsers en/of meerder soorten apparatuur, dan dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Door akkoord te geven op het gebruik van cookies, geef je ondubbelzinnige toestemming voor alle cookies die voordekunst gebruikt op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 5 Websites van derden

Als je op de voordekunst website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat je daarmee de betreffende voordekunst-Dienst en ga je naar de website van die derde.Op het gebruik van die website zijn de gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van voordekunst uitdrukkelijk niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. Voordekunst is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden.

Artikel 6 Inschakelen van derden

Voordekunst kan voor de uitvoering en exploitatie van de eigen diensten gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden krijgen mogelijk toegang tot jouw (persoons-)gegevens, echter uitsluitend ter uitvoering van de voordekunst-diensten. Voordekunst zal deze derden verplichten om jouw persoonsgegevens niet openbaar te maken of te verwerken, behalve voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de diensten.

Artikel 7 Doorgifte naar landen buiten de EU

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Voordekunst verwerkt uw(persoons-)gegevens uitsluitend binnen de EU.

Artikel 8 Inzage en correctie

Iedere gebruiker/natuurlijke persoon heeft het recht om voordekunst inzage te vragen in de (wijze van) verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Onder verwerking wordt onder meer verstaan iedere handeling of combinatie van handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen bewaren, ter beschikking stellen, raadplegen en/of samenbrengen van persoonsgegevens. Voordekunst zal op jouw verzoek (via info@voordekunst.nl) inzage geven in je persoonsgegevens en zal deze op jouw verzoek voor zover noodzakelijk verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet correct of niet terzake doende zijn voor het doeleinde van de verwerking.

Artikel 9 Beveiliging

Voordekunst neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen (bijvoorbeeld door versleuteling toe te passen). Verder neemt voordekunst de redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn. Het voorgaande is mede afhankelijk van de juiste informatievoorziening door de gebruikers.

Artikel 10 Overdracht van onderneming of de overdracht van Diensten

Indien voordekunst overgenomen wordt of indien een derde de Diensten of de uitvoering daarvan van voordekunst overneemt, worden alle (persoons-) gegevens overgedragen aan die derde.

Wijziging privacy policy

Het kan voorkomen dat het privacy beleid van voordekunst wordt uitgebreid of gewijzigd. Omdat dergelijke wijzigingen in dit Privacy Statement opgenomen zullen worden, is het handig ditPrivacy Statement regelmatig te raadplegen.

Uiteraard gaat voordekunst zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid, dan kun je contact met ons opnemen:

Stichting voordekunst

Lauriergracht 39

1016 RG Amsterdam

020-2337019

of per e-mail: info@voordekunst.nl.

Inschrijvingsnummer KvK:51175614

BTW-nummer: NL823132213B01

Stichting voordekunst, mei 2015

© 2018