Privacy Statement en privacybeleid Stichting voordekunst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Stichting voordekunst hecht belang aan het waarborgen van de privacy van gebruikers van ons platform en hebben in lijn met de AVG ons Privacy Statement en privacybeleid aangepast. Onderstaand de lopende tekst uit het Privacy Statement. Deze én ons privacybeleid zijn onder aan deze pagina eveneens als PDF te downloaden.

Stichting voordekunst verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Stichting voordekunst. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting voordekunst gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

 Verantwoordelijke

Stichting voordekunst, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam, 51175614,  is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Stichting voordekunst vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop je gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

 Voor welke doeleinden verwerkt Stichting voordekunst je persoonsgegevens?

Stichting voordekunst verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (makers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de makers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van makers en donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting voordekunst verwerkt persoonsgegevens via de website en aan de website gerelateerde diensten (chat, e-mail). Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting voordekunst. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting voordekunst je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

 

 Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting voordekunst?

 Stichting voordekunst verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 •  geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Zo wordt bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie en chatgeschiedenis bewaard).

Stichting voordekunst verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou direct, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting voordekunst ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting voordekunst biedt nieuwsbrieven waarmee onze donateurs, makers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Hoe zorgt Stichting voordekunst voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting voordekunst gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting voordekunst neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting voordekunst deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting voordekunst kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting voordekunst maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden je persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting voordekunst kan je (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, zoals het verstrekken van gegevens van donateurs aan de projectmaker zodat de projectmaker in de gelegenheid is de donateur te voorzien van informatie over het project en de tegenprestatie.'

Stichting voordekunst verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Bewaartermijnen

Stichting voordekunst bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt je je gegevens inzien of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting voordekunst. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting voordekunst nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting voordekunst) maakt.

 Stuur je verzoek naar:

Stichting voordekunst Betreft: Inzage- of correctieverzoek t.a.v. Kristel Casander, directeur [email protected]. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting voordekunst passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 

Stichting voordekunst neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor je te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. We maken hier gebruik van de dienst HotJar.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor je makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelenJe kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt je doen tijdens je eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via je browser de cookies uit te schakelen.

Analytische cookiesDe analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op je wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google AnalyticsWe maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op je behoeften aan laten sluiten.

Om de website optimaal te laten functioneren maken we gebruik van de volgende diensten: voor het uiterlijk van de website over verschillende browsers en platforms: Cloudfont, Typekit, Google Fonts, en Visualwebsiteoptimizer. Voor het serveren van videos Vimeo, en Google Maps om je stad aan te geven als je een campagne aanmaakt.

Intercom is ons klantmanagementsysteem waardoor je met ons kunt chatten.

Via een Facebook cookie houden we de effectiviteit van onze Facebookadvertenties bij, die we ook gebruiken om toekomstige advertenties nog relevanter te maken. Wij kunnen daar geen individuele persoonsgegevens uit afleiden.

Bugsnag gebruiken we om fouten in de website te signaleren.

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting voordekunst kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting voordekunst behorende, websites.

Stichting voordekunst kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy statement? Neemt je dan gerust contact met ons op. Dit kan via [email protected] of direct via een van onze medewerkers.  

 Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 21 mei 2024

 

Stichting voordekunst behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting voordekunst raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Uiteraard gaat voordekunst zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid, dan kun je contact met ons opnemen:

Stichting voordekunst Winthontstraat 5 1013 BR Amsterdam 020-2337019of per e-mail: [email protected] KvK:51175614BTW-nummer: NL823132213B01

 

 

 

© 2024