Gebruiksvoorwaarden voordekunst

Dit zijn de ‘Gebruiksvoorwaarden voordekunst’ van de stichting voordekunst, (hierna: ’voordekunst’), gevestigd en kantoorhoudend te (10BR HG) Amsterdam aan de Winthontstraat 5, KvK-nummer 51175614, die toepasselijk zijn op alle Diensten die voordekunst aanbiedt, onder meer op haar website www.voordekunst.nl.

TIJDELIJK AANGEPASTE GEBRUIKSVOORWAARDEN ‘VOORDEKUNST’
IVM ACTIECAMPAGNES

Artikel 1. Definities

1. Aangepast Projectplan:

Het projectplan dat een Kunstenaar bij voordekunst indient, na verstrijken van de looptijd van de Campagne en het niet behalen van het Doelbedrag;

2. Campagne:

De campagne die op de Website is geplaatst door de Projectmaker, waarvoor gedurende een vastgestelde looptijd Donaties worden geworven ter realisatie van een Project;

3. Campagnepagina:

Pagina op de Website waarop het Project door middel van een Campagne door de Projectmaker gepresenteerd wordt, inclusief alle teksten, beeld- en/of geluidsmaterialen op deze pagina;

4. Diensten:

De door voordekunst aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:

a)             het bieden van toegang tot de Website,

b)            het bieden van toegang tot het Projectmakers-account, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Projectmakersaccount,

c)             het aanbieden van een technisch platform waarop de Projectmaker het Project kan presenteren en Donateurs kan werven (‘crowdfunding’),

d)            het ondersteunen en adviseren van (mogelijke) Projectmakers,

e)             het bieden van toegang tot het Donateursaccount, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Donateursaccount.

Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over “Diensten” wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;

5. Doelbedrag:

Het vooraf vastgestelde streefbedrag aan Donaties voor een Campagne;

6. Donateur:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Donateursaccount op de Website die aan een Campagne een Donatie doet;

7. Donateurs-account:

De toegangssleutel tot Diensten van voordekunst, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door voordekunst aan de Donateur wordt verstrekt;

8. Donatie:

Een financiële bijdrage aan een Campagne door een Donateur;

9. Donatie-overeenkomst:

De overeenkomst tussen de Donateur en de Projectmaker die ziet op de Donatie aan een Campagne;

10. Gebruiker:

De Donateur, Projectmaker, of iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van voordekunst;

11. Gebruiks-voorwaarden:

De onderhavige voorwaarden;

12. Plaatsings-overeenkomst:

De overeenkomst tussen voordekunst en de Projectmaker die ziet op dienstverlening door voordekunst in verband met het Project;

13. Project:

Het project waarvoor voor (een deel van de financiering ervan) een Campagne wordt opgezet.

14. Projectmaker:

De rechtspersoon, of natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met voordekunst een Plaatsingsovereenkomst heeft gesloten in verband met het Project waarvoor een Campagne wordt gevoerd;

15. Projectmakers-account:

De toegangssleutel tot Diensten van voordekunst, bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door voordekunst aan de Projectmaker wordt verstrekt voor exclusief gebruik door de Projectmaker;

16. Projectplan

Het projectplan dat een Kunstenaar bij voordekunst indient, bevattende een doelbedrag;

17. Voordekunst:

De stichting voordekunst;

18. Website:

De website van voordekunst, die bereikbaar is via www.voordekunst.nl;

19. Actiecampagne:

Tijdelijke campagne voor makers en instellingen die financieel getroffen zijn door de maatregeling rond het coronavirus / COVID-19 met als doel liquiditeitsproblemen te beperken.

 

Artikel 2. Algemeen

1.                            Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Plaatsingsovereenkomst, op de Donatieovereenkomst en op ieder gebruik van de Diensten van voordekunst.

2.                           Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.                           Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is omschreven.

4.                           Het aanmaken van een Projectmakersaccount of Donateursaccount is pas mogelijk nadat de Gebruiker akkoord is gegaan met de Gebruiksvoorwaarden. Een Gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden wanneer van de diensten van voordekunst gebruik wordt gemaakt.

5.                           Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen voordekunst en de Gebruiker.

6.                          Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van voordekunst:

a.                           niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,

b.                          geen inbreuk maken op de rechten van voordekunst of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten.

7.                           Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voordekunst is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst, de Donatieovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.

8.                          Voordekunst behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voordekunst zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

9.                          Voordekunst behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging (een deel van) de Campagnepagina te verwijderen na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op enig op de Campagnepagina geplaatst beeld- en/ of geluidsmateriaal.

10.                     Indien voordekunst aanwijzingen van derden ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden is voordekunst bevoegd om de Gebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en/of het Projectmakers- en/of Donateursaccount van de Gebruiker te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die voordekunst nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van voordekunst om de door of in verband met de bedoelde handeling door voordekunst geleden schade op Gebruiker te verhalen.

 

DE DONATEUR

Artikel 3. Donateur en Donateursaccount

1.                            De Donateur is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.

2.                           Om een Donatie te kunnen doen, doorloopt de Donateur het registratieproces en maakt een Donateursaccount aan op de wijze zoals beschreven op de Website.

3.                           De Donateur staat er jegens voordekunst en de Projectmaker voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het aanmaken van een Donateursaccount (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) correct en compleet is.

4.                           Het is niet toegestaan om een Donateursaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.

5.                           De Donateur is verplicht om de persoonlijke inloggegevens voor het Donateursaccount strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken, teneinde misbruik door derden te voorkomen. De Donateur is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Donateursaccount door anderen, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan, in ieder geval zolang hij/zij voordekunst nog niet van het ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.

6.                          De Donateur is gehouden om op eerste verzoek van voordekunst de volgende informatie te verstrekken:

a.                           De Donateur/rechtspersoon:

1.                            een gewaarmerkte kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en

2.                           een kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegde persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).

b.                          De Donateur/natuurlijke persoon:

1.                            een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres, en

2.                           een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.

7.                           De Donateur mag op elk gewenst moment zijn Donateursaccount beëindigen. Beëindiging van een Donateursaccount leidt niet tot opzegging, opschorting of ontbinding van een Donatieovereenkomst.

 

DONATIES EN BETALINGEN 

Artikel 4. Doneren

1.                            De Donatie aan een Campagne wordt overgemaakt naar een verzamel-bankrekening van een stichting derdengelden ten behoeve van voordekunst.

2.                           Voordekunst neemt de door Donateurs betaalde gelden in ontvangst en houdt deze in beheer gedurende de looptijd van de Campagne.

3.                           Voordekunst keert de Donaties uit aan de Projectmaker wanneer het Doelbedrag aan het eind van de looptijd van de Campagne voor 100% gerealiseerd is en de Projectmaker voldoet aan de beoordelingscriteria overeengekomen in de Plaatsingsovereenkomst. Voordekunst doet geen onderzoek naar de status en voortgang van Projecten. Voordekunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop Projecten worden uitgevoerd en/of volbracht.

4.                           Indien aan het eind van de looptijd van de Campagne 80% tot en met 99%, van het Doelbedrag is gerealiseerd, presenteert de Projectmaker  een Aangepast Projectplan op de website van voordekunst. Donateurs worden per e-mail door de Projectmaker op de hoogte gesteld van het Aangepaste Projectplan. De Donateur heeft de mogelijkheid om binnen 5 werkdagen nadat het Aangepaste Projectplan beschikbaar is gemaakt, per e-mail gericht aan voordekunst aan te geven of de Donateur de Donatie teruggestort wil krijgen of aan een ander project doneert. Blijft een dergelijke e-mail aan de zijde van de Donateur uit, dan wordt de Donatie als gedoneerd aan het Aangepaste Projectplan beschouwd. .

5.                           Indien het Doelbedrag vijf werkdagen na het beschikbaar maken van het Aangepaste Projectplan voor tenminste 80% gerealiseerd blijft, dan geldt het daadwerkelijke gerealiseerde bedrag als 100% gerealiseerd Doelbedrag en keert voordekunst de Donaties uit aan de Projectmaker, mits de Projectmaker voldoet aan de beoordelingscriteria overeengekomen in de Plaatsingsovereenkomst.

6.                          Indien het Doelbedrag vijf werkdagen na het beschikbaar maken van het Aangepaste Projectplan voor minder dan 80% gerealiseerd is, dan kan de Donateur de Donatie laten terugstorten of deze aan een ander Project doen.

7.                           Wanneer het Doelbedrag aan het eind van de looptijd van de Campagne voor minder dan 80% is gerealiseerd en de procedure uit artikel 4 lid 4 zodoende niet van toepassing is, dan kan de Donateur de Donatie aan een ander Project doen of deze laten terugstorten. In dat laatste geval zal voordekunst de Donatie via de stichting Derdengelden aan de Donateur terugstorten.

7.                           Indien het doelbedrag vroegtijdig wordt behaald, kan het doelbedrag tijdens de looptijd worden verhoogd. Alle donaties aan het tweede doelbedrag worden aan de desbetreffende instelling uitgekeerd. Ongeacht of dit tweede doelbedrag volledig wordt behaald of niet.

8.                          Voor de tijdelijke actiecampagnes (april – juni 2020) vervallen punten 4. 3 – 4.7. Voor deze campagnes gelden afwijkende richtlijnen: er is geen doelbedrag, en geen vaste einddatum. Alle donaties tellen mee. Er bestaat geen scenario waarin een donatie teruggestort wordt. Op de actiecampagne pagina staat vermeld dat er afwijkende voorwaarden gelden voor zowel maker als donateur.  

 

DE PROJECTMAKER

Artikel 5. Projectmaker en Projectmakersaccount

1.                            Een beoogde Projectmaker kan op de Website een mogelijke Campagne aanmelden bij voordekunst.

2.                           Voor de aanmelding van een mogelijke Campagne maakt de beoogde Projectmaker een Projectmakersaccount aan op de wijze zoals beschreven op de Website.

3.                           De (beoogde) Projectmaker staat er jegens voordekunst voor in dat door hem/haar verstrekte informatie (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) voor de aanmelding van het Project en voor het Projectmakersaccount correct en compleet is.

4.                           Het is niet toegestaan om een Projectmakersaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.

5.                           De (beoogde) Projectmaker is verplicht om de persoonlijke inloggegevens voor het Projectmakersaccount strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De (beoogde) Projectmaker is ook aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van zijn Projectmakersaccount, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat hij/zij voordekunst van ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.

 

Artikel 6. Inbreukmelding

1.                            Voordekunst zal meldingen van handelingen door de Gebruiker die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien, en voor zover redelijkerwijs, mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Indien u meent dat een Gebruiker op de Website inbreuk pleegt op uw rechten, dan wordt u verzocht dat te melden aan voordekunst via een e-mail naar [email protected].

2.                           De melding bedoeld in lid 1 dient de volgende informatie te bevatten:

a.          de URL van waar de naar uw mening inbreuk makende Content is te vinden op de Website;

b.         een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten;

c.          uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat voordekunst contact met u kan opnemen;

d.         een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding juist en volledig is en - in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten;

e.          indien het melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft - een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar.

3.                           Voordekunst behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4.                           Voordekunst behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van de content over te gaan. Voordekunst zal de melder op de hoogte stellen van de redenen voor deze weigering.

5.                           Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u voordekunst en alle aan haar gelieerde ondernemingen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade voordekunst lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die voordekunst dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

6.                          Voordekunst zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Projectmaker op wie de kennisgeving betrekking heeft.

 

Artikel 7. Beschikbaarheid Diensten

1.                            Voordekunst zal alle redelijke inspanningen verrichten om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden. Voordekunst biedt geen garantie dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Voordekunst zal alle redelijke inspanningen verrichten om storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.

2.                           Indien sprake is van technische problemen, is voordekunst gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van voordekunst nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

3.                           Voordekunst behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van voordekunst, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van voordekunst nodig is. Indien mogelijk zal voordekunst de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

4.                           Voordekunst is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Eindgebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid voordekunst

1.                            Voordekunst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het slagen van het Project. Na het overmaken van de Donaties aan de Projectmaker draagt Voordekunst ook geen verantwoordelijkheid meer voor de bestemming van het gedoneerde geld. Voordekunst doet geen onderzoek naar de status en voortgang van Projecten. Voordekunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop Projecten worden uitgevoerd en/of volbracht.

2.                           Een met voordekunst overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst benodigde informatie door de Projectmaker aan voordekunst is verstrekt. Voordekunst zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding, indien deze niet aan voordekunst is toe te rekenen.

3.                           Voordekunst is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van voordekunst jegens de Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade, in geval van de Donateur tot maximaal het bedrag van de Donatie, in geval van de Projectmaker tot maximaal het van daadwerkelijk door Voordekunst ontvangen Donaties, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding, voor zover dat mogelijk is, heeft voordekunst met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingsverplichting voldaan.

4.                           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij voordekunst meldt.

5.                           Voordekunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derden tenzij er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van voordekunst. Indien voordekunst aansprakelijk is op grond van een van de leden van dit artikel, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

6.                          Voordekunst is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

 

Artikel 9. Overmacht

1.                            Voordekunst is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin voordekunst niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van voordekunst en werkstakingen of andere acties door het personeel van voordekunst, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.

2.                           Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van voordekunst te kunnen eisen.

3.                           Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

 

Artikel 10. Ontbinding 

1.                            Indien de Projectmaker aan één of meer van zijn verplichtingen jegens voordekunst niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is voordekunst te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Plaatsingsovereenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.                           Indien de behoorlijke nakoming door voordekunst ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van voordekunst komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft voordekunst het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Privacy

Voordekunst zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. De Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

  

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 Op de Gebruiksvoorwaarden, Plaatsingsovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en voordekunst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Plaatsingsovereenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en voordekunst kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Amsterdam, 31 maart 2020

© 2024