Fiscale voordelen voordekunst

Op 31 december 2016 is de Culturele ANBI Status van voordekunst ingetrokken. De reden hiervoor is dat voordekunst volgens de Belastingdienst te weinig direct toe zou voegen aan het algemeen nut.

Voor projecten en donaties vanaf 1 januari 2017 gelden onderstaande zaken dus niet meer.

 

Voor donaties die in 2016 zijn gedaan, gelden de onderstaande regels.

Donaties via Stichting voordekunst tot en met 2016 kunnen belastingvoordeel opleveren voor bedrijven én particulieren. Donaties die binnen bepaalde regels vallen mag je namelijk aftrekken van het bedrag waarover je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Geven aan de kunst wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk!

Op welke donaties is dit voordeel van toepassing? Het belastingvoordeel geldt alleen voor donaties gedaan tot en met 2016 waar géén of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat (dit wordt ook wel een gift genoemd). In andere gevallen, wanneer er dus een grotere tegenprestatie wordt geboden, is er sprake van verkoop of sponsoring. Het is ook mogelijk om een donatie te doen die deels bestaat uit een gift en deels uit verkoop.

Particulieren

Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat je je gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Bij een gift van € 100 is dat dus € 125.

Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van € 60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Voor giften aan een Culturele ANBI (zoals voordekunst) wordt dit verhoogd met het bedrag van de verhoging (de extra 25%) met een maximum van € 1.250. De extra aftrek per jaar is dus maximaal 10% van je drempelinkomen + €1.250.

Verschillende belastingschalen maken het nog aantrekkelijker om te geven aan culturele instellingen:

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 kost dan € 58,75. Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 kost dan € 47,50. Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 kost dan slechts € 35.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van € 1.000 kan dus € 1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van € 100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting voordekunst.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen:

Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 625.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Factuur/kwitantie

Een factuur of kwitantie van voordekunst is altijd nodig om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Deze documenten zijn na succesvolle financiering van het project op te vragen of voor bedrijven op voorhand beschikbaar op aanvraag. De einddatum van een crowdfundingproject is leidend voor het verstrekken van een kwitantie. De gift wordt altijd gerekend in het boekjaar van de einddatum van het project.

België

Stichting voordekunst werkte eerder samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onder de naam Boekensteun.be. Voor donaties aan deze projecten is het mogelijk om via de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest (bewijsdocument) te krijgen. Meer informatie: www.boekensteun.be.

Meer informatie over donaties aan Culturele ANBI's vind je op Daargeefjeom.nl. Bekijk hier de vereiste ANBI-gegevens van Stichting voordekunst.

ANBI gegevens

RSIN-nummer: 823132213

Kamer van Koophandel Amsterdam, 511 75 614

IBAN: NL37ABNA0595298206 (niet gebruiken om projecten te ondersteunen)

BIC: ABNANL2A

 

Stichting voordekunst

Lauriergracht 39

1016RG Amsterdam

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doen het in het algemeen belang verschaffen van een platform binnen de culturele sector waarop aanbieders, afnemers en financiers van kunstprojecten en kunstuitingen elkaar vinden en tot een gemeenschappelijk financierings- en uitvoeringsmodel kunnen komen en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zins des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het actief positioneren van het platform, het platform onder de aandacht te (blijven) brengen bij (potentiële) stakeholders en het platform adequaat te onderhouden. De stichting neemt bij het verwezenlijken van haar doelstellingen de beginselen van behoorlijk bestuur in acht. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Beleidsplannen & visie

Zie hier.

 

Het bestuur

Marloes Krijnen Voorzitter (Directeur Foam Fotografiemuseum Amsterdam)

Felix Hillen Penningmeester (Managing Director The Student Hotel)

Bert Boer Secretaris (Directeur-bestuurder Rijksmuseum Muiderslot)

Kiki Bakker Algemeen bestuurslid (Campagnestrateeg VVD)

Marjolijn Kamphuis Algemeen bestuurslid (Eigenaar en creatief directeur OK GO)

Het bestuur van voordekunst is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuuren hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting voordekunst heeft kennisgenomen van de Code Goed Bestuur voordekunst en kent een Rooster van aan- en aftreding. Met de directeur is een Directiestatuut overeen gekomen.

Meer informatie nodig?

Kijk op de website van de belastingdienst, of neem contact met ons op.

© 2024